Witamy na stronie internetowej PPHU SKARPOL Marcin Szufliński. W tym miejscu wyjaśniamy obowiązujące w SKARPOL zasady przetwarzania wszelkich informacji o charakterze danych osobowych, jakie użytkownik naszych serwisów może nam udostępnić podczas korzystania z naszego serwisu internetowego.

Korzystanie z naszego serwisu internetowego nie wymaga podawania przez użytkowników danych osobowych. Użytkownicy zwracający się z zapytaniem wypełniają formularz, w którym podają dane umożliwiające kontaktowanie się z nimi (adres e-mail). Informacje te wykorzystywane są wyłącznie w celu dla jakiego zostały nam przekazane. Użytkownik może w każdej chwili zmienić lub usunąć posiadane przez nas dane o sobie samym.

Jeśli jednak użytkownik naszego serwisu internetowego przekaże nam informacje dotyczące swoich danych osobowych, takie jak adres, adres poczty elektronicznej, numery telefonu i faksu, dane demograficzne i inne informacje identyfikujące, to informacje takie nie będą ujawniane (do wspólnego użytku, do sprzedaży ani w ramach naszych kontaktów) jakiejkolwiek organizacji zewnętrznej. Wyjątek od w/w zasady moze zaistniec w przypadku gdy obowiązek ujawnienia przekazanych nam danych spoczywał będzie na nas z mocy obowiązującego prawa oraz w przypadku udostępnienia nam danych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o ochronie danych osobowych. Dziennik Ustaw Nr 133 poz. 883.

Serwis internetowy SKARPOL wykorzystuje technologię cookies do zbierania ogólnych i statystycznych informacji o korzystaniu z naszego serwisu internetowego przez użytkowników.